חנות סקס

האם רציתם לתבל את היחסים עם צעצועי מין, דילדו, רוקט פוקט (רוקטפוקט) או ויברטור, אך התביישתם להכנס לחנות סקס?

האם עברתם אי פעם ליד חנות סקס ורציתם לקנות אביזרי מין / צעצועי מין אך חששתם למרות הסקרנות הרבה?

חנות הסקס לאביזרי מין SinCity LoveToys מאפשרת לכם לרכוש אביזרי מין,וצעצועים למבוגרים וצעצועי מין לזוגות מהאיכות הגבוה ביותר הקיימים בשוק, בדיסקרטיות מירבית ובמחירים ללא תחרות. אצלנו תוכלו לקנות ולהשאר רגועים.

אז מה החטא שלך?
לכל שאלה או בקשה.בברכה,צוות SinCity LoveToys- חנות סקס | אביזרי מין.


תקנון

כברוכים הבאים לאתר Cincity Love Toys. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י א.ד.ס.א שיווק. השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו תקנון זה בקפידה. שכן השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי היינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד א.ד.ס.א שיווקו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות א.ד.ס.א שיווקו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
בתקנון זה - השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ואולם, כל מקום בו ננקטת לשון זכר גם נקבה במשמע.

1. תנאי השתתפות
1.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הרכישה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות . במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופס לכך.
1.1.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה,או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
1.1.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
1.1.4. המשתמש הינה בעל כתובת בישראל.
1.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא א.ד.ס.א שיווק, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.4.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
1.4.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
1.4.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
1.4.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בא.ד.ס.א שיווק ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

2. ביצוע הזמנה ותשלום

2.1. רכישת המוצרים מתבצעת באמצעות סליקה בחברת נטפיי.
2.2. לאחר ביצוע הזמנה ותשלום בכרטיס אשראי און-ליין תקבל הודעה על קליטת פרטי הזמנתך, ואישור חיוב כרטיס האשראי.
2.3. רק לאחר שצוות האתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך וקיבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת.
2.4. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג א.ד.ס.א שיווק קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג א.ד.ס.א שיווק יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של א.ד.ס.א שיווק בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או א.ד.ס.א שיוור זכאים לבטל את ההזמנה.
2.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של א.ד.ס.א שיווק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהה א.ד.ס.א שיווק זכאית לבטל את ההזמנה.
2.6. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לא.ד.ס.א שיווק בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. א.ד.ס.א שיווק, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את א.ד.ס.א שיווק בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
2.7. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.8. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות האתר לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
2.9. המחירים באתר כוללים מע"מ.
2.10. דיסקרטיות:
2.10.1. חיוב בכרטיס האשראי יופיע תחת השם א.ד.ס.א שיווק.
2.10.2. חשבונית וקבלה יסופקו תחת השם א.ד.ס.א שיווק.

3. פרטי המשתמש
3.1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת מלאה הכוללת: רחוב, מספר בית ויישוב, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
3.2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילי האתר.

3.3. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:
3.3.1. האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.
3.3.2. מעבר לשימוש הנ"ל , מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש באתר ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוק למידע לצורך מתן שירות.
3.3.3. האתר נוקט באמצעי זהירות המקובלים והגבוהים ביותר ,על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. כל העברת מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקנים המחמירים ביותר. אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או הנובעת מכוח עליון , האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או מי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לרעה.

4. שירות לקוחות

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת - i.d.s.a.marketing@gmail.com או בטלפון  שאף הם מצוינים באתר.
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשרות הפונים בכל שאלה/בקשה הנוגעת לתהליך הרכישה, ובכל נושא אחר אל מנת להנעים את חווית הרכישה ולהופכה לפשוטה ויעילה.

5. אספקה

5.1. לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחויב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס' התשלומים אשר אושר בהזמנה.
5.2. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 יום (להלן:" מועד האספקה").
5.3. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, צוות האתר עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה .
5.4. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של האתר.
5.5. המוצרים השונים יסופקו בדואר רשום באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים אינם ניתנים לבקרה ע"י צוות האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה אשר מעבר לשליטת צוות האתר.
5.6. א.ד.ס.א שיווק לא תהה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של א.ד.ס.א שיווק בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של א.ד.ס.א שיווק או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. א.ד.ס.א שיווק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
5.7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית א.ד.ס.א שיווק תהה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5.8. דמי המשלוח הרשומים באתר אינם כוללים הובלה מחוץ לישראל.

6. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:
6.1. כדי לרכוש מוצר/שירות ייתכן והמשתמש יתבקש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית ,אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר . לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף,לצורך ביצוע עיסקה כגון: שם ,תעודת זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית.מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי והכל כמפורט באתר.
המידע הנ"ל יועבר להנהלת האתר.
6.2. האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.
6.3. מעבר לשימוש הנ"ל , מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש באתר ללא הרשאה,אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוק למידע לצורך מתן שירות.
6.4. האתר נוקט באמצעי זהירות המקובלים והגבוהים ביותר ,על מנת לשמור ככל האפשר
על סודיות המידע. כל העברת מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקנים המחמירים ביותר. אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או הנובעם מכח עליון , האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או מי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לרעה.

7. ביטול הזמנה

7.1. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית השלמה.
7.2. לצורך ביטול עליך לפנות בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני i.d.s.a.marketing@gmail.com לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. ניתן להחזיר מוצרים חדשים לחלוטין באריזתם המקורית בלבד.
7.3. במידה והמוצר נבדק על ידי צוות האתר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה השלמה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה אין צוות האתר מחוייב לאשר את החזרת המוצר ובמקרה כזה ישלח המוצר חזרה ללקוח.
7.4. לאחר החזרת המוצרים ובדיקתם על ידי צוות האתר תזוכה במחיר ששילמת עבורם, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.נוסף על כך,  דמי משלוח לא יזוכו וכן תנוכה עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת).
7.5. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
7.6. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לצוות האתר את המוצר בצירוף מכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981
7.7. דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו.

8. אחריות

8.1. א.ד.ס.א שיווק אינה מייצרת את המוצרים, ואינה נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד צוות האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
8.2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, במידה ויש, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
8.3. בשום נסיבות לא תחול על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל צוות האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
צוות האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
8.4. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ( AS IS ) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי א.ד.ס.א שיווק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
8.5. אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
8.6. התמונות באתר מייצגות את צורת המוצר, אך צבע המוצר יכול להיות שונה.

9. תנאים נוספים

9.1. א.ד.ס.א שיווק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
9.2. א.ד.ס.א שיווק לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.3. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
9.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית א.ד.ס.א שיווק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
9.5. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי צוות האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
9.6. א.ד.ס.א שיווק שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

10. דין ושיפוט

10.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד.
10.2. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

קנייה מהנה מצוות א.ד.ס.א שיווק. 

V.I.P אביזרי סקס 
צעצועי מין לזוגות 
אביזרי מין לנשים 
צעצועי סקס לגברים 
שמן מסאג וחומר סיכה 
אזיקים, קשירות ושוטים  
אביזרי מין ללסביות והומואים 
אנאלי 
מתנות ליום האהבה 
ופטיש BDSM 
סרטי סקס 
עגלת קניות
מוצרים בעגלה
סה"כ ש"ח
התחברות לאתר

 דוא"ל

 סיסמה

 

משתמש חדש? הרשם לאתר

מוצר השבוע
ביצה קלאסית
ביצה קלאסית
אזל מהמלאי המשחק הקלאסי למתחילים ולמתקדמים...
מחיר רגיל  ש"ח מחיר מבצע  ש"ח בלבד
Powered by בניית אתרים